BIM taikymas

Nors BIM taikymas žymiai padidina pastatų projektavimo, statybos proceso ir eksploatavimo efektyvumą, šis procesas reikalauja reikšmingų pokyčių. Reikia ne tik išmokti naudoti BIM platformos programinę įrangą, bet ir sugalvoti bei įsisavinti naują darbų proceso eigą, apmokyti darbuotojus ir paskirstyti atsakomybę bei pakeisti statybos procesų modeliavimo būdą.

Statybos pramonei naudą teikia tik aiškiai nustatytos gairės, kuriose išdėstoma efektyvios veiklos strategija ir BIM taikymo metodologija organizacijoje. Pavyzdžiui, jei projektavimo įmonė ilgus metus dirbo su 2D CAD programomis, tikriausiai ji turi savo veiklos procedūras ir šablonus. Tačiau 2D CAD įrankiai nepadeda išvengti projekto koregavimo ir brėžinių perdarymo veiksmų, dėl to užsitęsiančių projekto atlikimo terminų, klaidų ir nesutapimų atsiradimo, efektyvaus procesų valdymo trūkumo, sklandžios komunikacijos stokos ir pan. Taigi, įmonei reikia pagerinti savo gebėjimus: 1) geresnio bendradarbiavimo tarp atskirų projekto dalių srityje; 2) taikant technologijas, kurios veiklos procesus padarytų efektyvesniais; 3) efektyviai reaguojant į projekto pokyčius; 4) skatinant pokyčius susijusiuose statybos sektoriuose.

BIM taikymas apima įmonės socialinių, technologinių ir kultūrinės aplinkos pokyčių įgyvendinimą. T.y. taikant BIM svarbu tiek naudojamos technologijos, tiek patys žmonės ir jų darbo procesai.BIM taikymas2

BIM sistema automatizuoja informacijos surinkimo, apdorojimo, sisteminimo, saugojimo ir naudojimo procesą, t.y. visą objekto projektavimo, vykdymo ir valdymo procesą, todėl BIM taikymas vyksta tam tikrais etapais:

1 etapas – Komandos formavimas. Šį etapą galima išskaidyti į keletą mažesnių:

 • atliekama detali esamos veiklos struktūrinės schemos analizė bei nustatomi efektyvumo didinimo tikslai, kurių pasiekti tikimasi taikant BIM sistemą;
 • suformuojama IPD[1] komanda, kuri koordinuos visą projekto vykdymo procesą, kad būtų pasiekta geriausių veiklos rezultatų;
 • atliekama įmonės turimų darbo priemonių analizė ir BIM diegimui reikiamų kompetencijų paieška.

2 etapas – BIM taikymo vizijos ir tikslų nustatymas:

 • identifikuojami projekto efektyvaus vykdymo tikslai ir uždaviniai, kuriama naujų veiklos procesų vykdymo strategija;
 • pasirenkama, kokiomis technologijomis bus įgyvendinamas BIM projektas;
 • aprašomi taupaus projektavimo procesai ir procedūros, BIM diegimo planas; taip pat sukuriama ir vystoma žinių valdymo duomenų bazė: LOD[2] lentelė ir brėžinių ruošiniai pagal BIM ir įmonės standartus.

3 etapas – Modeliavimas:

 • atliekami bandomieji (‚pilotiniai‘) BIM modeliai su skirtingais projektais (buvusiu, dabartiniu ir nauju) – sukuriamas tikslus trimatis objekto BIM modelis. Kuriant ‚pilotinį‘ projektą svarbu, kad jis atitiktų pavyzdinį įmonės projektą. Naujas projektas kuriamas vėliau, kitame BIM taikymo cikle, kai įmonės darbuotojai jau turės BIM taikymo įgūdžių ir galės panaudoti gerąją patirtį naujam projektui kurti;
 • visa su projektu susijusi komanda mokosi / lavina darbo įgūdžius. Mokomasi pastato informacinio modelio (BIM) informaciją valdyti įvairiais tikslais: virtualiam pasivaikščiojimui po objektą, susikirtimų ar kolizijų paieškai (angl. Clash Control), atlikti statinio analitinius skaičiavimus, generuoti darbo brėžinius, tinkamai dalintis dokumentais ir dirbti komandoje;
 • kuriami, tobulinami ir dokumentuose aprašomi visos įmonės darbo procesai ir gebėjimai.

4 etapas – Modelio taikymas:

 • pagal modelio duomenis nustatomi visų projekte esančių elementų kiekiai, atliekamas eksploatacijos sąnaudų įvertinimas, iš BIM modelio automatizuotai sudaroma viso projekto ar atskirų jo dalių sąmata;
 • 3D modelio duomenys panaudojami statybos darbų technologiniam projektui paruošti ir statybos darbams organizuoti.

5 etapas – Grįžtamasis ryšys: projekto peržiūra, patikrinimas, įgytos patirties skleidimas vykdant sekantį projektą:

 • projekto realizavimas. Visa projekto informacija kaupiama ūkio valdymo duomenų bazėje, kur surinkti duomenys gali būti lanksčiai panaudoti patalpų eksploatavimo, administravimo, remonto, rekonstrukcijos (angl. Facility Management) ar kitiems poreikiams tenkinti;
 • kontrolė – atliekamas projekto kiekybinis ir kokybinis vertinimas;
 • retrospektyva – įgyvendinto projekto geriausia patirtis perkeliama į naujo projekto kūrimo etapus, taip užtikrinant darbo našumo didėjimą.

Visi BIM taikymo etapai sudaro pasikartojančių ciklų grandinę, kuri spirale kyla aukštyn. T.y. kuo geresni projekto komandos BIM taikymo įgūdžiai, tuo labiau kyla jos darbo našumas.

BIM taikymo poveikį įmonei galima išmatuoti. Pirmasis BIM taikymo ciklas gali būti lėtesnis, nei buvo numatyta, nes dėl technologijų plėtros ir patobulintų darbo procesų įmonės darbuotojai turi įgyti naujų darbo įgūdžių. Tačiau atlikus bandomąjį projektą ir įsisavinus naujus veiklos procesus įgyjama patirties, todėl darbo našumas atliekant naujus projektus ženkliai išauga ir nuosekliai didėja sulig kiekvieno naujo projekto įgyvendinimu.

 


[1] IPD (angl. Integrated Project Delivery, liet. integruotas projekto vystymas) komanda yra gerai organizuota žmonių, verslo struktūrų ir darbo sistemų sąjunga, leidžianti maksimaliai optimizuoti visų projekto dalyvių veiklos rezultatus visuose projekto įgyvendinimo etapuose.

[2] LOD (angl. Level of Development)– tai modelio išvystymo laipsnis, kurį aprašo IPD komanda pagal išsikeltus komandos tikslus. Jis reikalingas tam, kad nebūtų modeliuojama per daug smulkiai, nes tokiu atveju bereikalingai iššvaistomas laikas ir lėšos.

Share Button

Leave a Reply